บุคลากร

รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล

โทรศัพท์ 02-218-5536
อีเมล์ Jirarat.t@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกุล

โทรศัพท์ 02-218-5530
อีเมล์ kataicu@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ธนจันทร์ มหาวนิช

โทรศัพท์ 02-218-5247
อีเมล์ thanachan_m@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. วรภา คงเป็นสุข

โทรศัพท์ 02-218-5325
อีเมล์ Varapha.L@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ดริษ กวักเพฑูรย์

โทรศัพท์ 02-218-5521
อีเมล์ kdaris@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ศิริมา พ่วงประพันธ์

โทรศัพท์ 02-218-5326
อีเมล์ sirima.pu@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ณัฐธิดา โชติช่วง

โทรศัพท์ 02-218-5519
อีเมล์ Nattida.C@chula.ac.th, Nattida.c.net@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล

โทรศัพท์ 02-218-5535
อีเมล์ sarn.s@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พนิตา งามเชื้อชิต

โทรศัพท์ 02-218-5323
อีเมล์ panita.nunn@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ดร. สาริศา สุริยรักษ์

โทรศัพท์ 02-218-5318
อีเมล์ sarisa.s@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ดร. นนทชา ธนธรวรากุล

โทรศัพท์ 0-2218-5322
อีเมล์ nonthacha.t@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ดร. ชญาภา เยี่ยงวีรชน

โทรศัพท์ 0-2218-5520
อีเมล์ chayapa.y@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม