บุคลากร

รศ.ดร. นินนาท ชินประหัษฐ์

โทรศัพท์ 022185535
อีเมล์ Ninnart.c@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. สุเมธ ตันตระเธียร

โทรศัพท์ 022185534
อีเมล์ sumate.t@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล

โทรศัพท์ 022185536
อีเมล์ Jirarat.t@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. วรภา คงเป็นสุข

โทรศัพท์ 022185518
อีเมล์ Varapha.L@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ธนจันทร์ มหาวนิช

โทรศัพท์ 022185247
อีเมล์ thanachan_m@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ดริษ กวักเพฑูรย์

โทรศัพท์ 022185521
อีเมล์ kdaris@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ณัฐธิดา โชติช่วง

โทรศัพท์ 022185515
อีเมล์ Nattida.C@chula.ac.th, Nattida.c.net@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกุล

โทรศัพท์ 022185530
อีเมล์ kataicu@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พนิตา งามเชื้อชิต

โทรศัพท์ 022185531
อีเมล์ panita.nunn@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ดร. ศิริมา พ่วงประพันธ์

โทรศัพท์ 022185246
อีเมล์ sirima.pu@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ดร. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล

โทรศัพท์ 022185535
อีเมล์ sarn.s@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ดร. สาริศา สุริยรักษ์

โทรศัพท์ 02-218-5521​
อีเมล์ sarisa.s@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม