บุคลากร

ศ.ดร. วรรณา ตุลยธัญ

โทรศัพท์ -
อีเมล์ Vanna.t@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร. ปราณี อ่านเปรื่อง

โทรศัพท์ 02-218-5520
อีเมล์ Pranee.a@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

โทรศัพท์ 02-218-5515
อีเมล์ Suwimon.k@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร. นินนาท ชินประหัษฐ์

โทรศัพท์ 02-218-5327
อีเมล์ Ninnart.c@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. กัลยา เลาหสงคราม

โทรศัพท์ 02-218-5522
อีเมล์ Kalaya.l@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

โทรศัพท์ 02-218-5520
อีเมล์ saiwarun.c@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. สุเมธ ตันตระเธียร

โทรศัพท์ 02-218-5329
อีเมล์ sumate.t@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พาสวดี ประทีปะเสน

โทรศัพท์ 02-218-5522
อีเมล์ ppasawad@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร. รมณี สงวนดีกุล

โทรศัพท์ 02-218-5522
อีเมล์ sromanee@chula.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม