ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
วัตถุประสงค์ : เพิ่มพูนความรู้ด้านเครื่องดื่มและการจัดการ ระยะเวลาเรียน 1 ปี จัดการเรียนการสอน : เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ /ภาษาไทย ผู้สอน: คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กำหนดการับสมัคร: เดือนตุลาคม 2563 (โดยประมาณ) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 90,000 บาท ต่อหลักสูตร (ภาคการศศึกษาละ 45,000) ทั้งนี้รอดูประกาศเป็นทางการ รายละเอียดหลักสูตร ชื่อปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ Graduate Diploma Program in Beverage Technology and Management โครงสร้างหลักสูตร วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต - วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต - วิชาเอกบังคับ 22 หน่วยกิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างนี้ค่ะ

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=21674

http://agro.ku.ac.th/