สาขากระบวนการแปรรูปอาหาร / วิศวกรรมอาหาร

ผศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล

อาจารย์สาขากรรมวิธีผลิตอาหารและวิศวกรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5518
E-mails Chaleeda.B@chula.ac.th, chaleedab@hotmail.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science and Technology), University of New South Wales, Australia
B.Sc. (Food Science and Technology), University of New South Wales, Australia

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Drying technology and food processing and grain drying
Thermo-physical properties of foods and moisture sorption isotherms of food materials
Microencapsulation, active film

ผลงานที่ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด