สาขาบรรจุภัณฑ์อาหาร

อ.ดร. ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล

อาจารย์สาขาบรรจุภัณฑ์อาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5231
Email mayjanjaras@gmail.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science), University of California, Davis, USA
M.Sc. (Food Science), Michigan State University, East Lansing, USA
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Edible and biodegradable packaging
Active packaging
Shelf life estimation and extension
Processing of fruits and vegetables
Product development

ผลงานที่ตีพิมพ์