สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร. ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา

อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 02-218-5531
Email cheunjit.p@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Microbiology), University of New South Wales, Sydney, Australia
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand
B.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Food microbiology
Biosensor
Rapid analytical methods in food microbiology
Yeast biotechnology and food products from Yeasts

ผลงานที่ตีพิมพ์