สาขากระบวนการแปรรูปอาหาร / วิศวกรรมอาหาร

ผศ.ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์

อาจารย์สาขากรรมวิธีผลิตอาหารและวิศวกรรมอาหาร

โทรศัพท์ 0-2218-5247
Email: Sasikan.K@chula.ac.th, kupongsak@hotmail.com

คุณวุฒิ

Ph.D. (Biological Engineering) University of Missouri-Columbia, USA.

M.S. (Post harvest and Food Process Engineering)  AIT, Thailand

B.SC. (Hons) ( Food Technology) Khon Kaen University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Food Processing (Thermal and Nonthermal Processes)

System Modeling and Identification

Food Process Control

Fat and Oil Technology

Application of Intelligent System and Computerized SPC for Food Process Control

ผลงานที่ตีพิมพ์

 

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด