สาขาเคมีอาหาร

อ.ดร. สาริศา สุริยรักษ์

อาจารย์สาขาเคมีอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5521​
Email sarisa.s@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Dr.rer.nat. (Food Science and Biotechnology), University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
M.S. (Food Science) University of Massachusetts Amherst, MA, USA
B.Sc. (Chemistry), Mahidol University, Bangkok, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Food nano-/micro- structure
Food antimicrobials/Food safety

ผลงานที่ตีพิมพ์