สาขากระบวนการแปรรูปอาหาร / วิศวกรรมอาหาร

อ.ดร. พนิตา งามเชื้อชิต

อาจารย์สาขากรรมวิธีผลิตอาหารและวิศวกรรมอาหาร

โทรศัพท์ 0-2218-5531
Email panita.nunn@gmail.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science and Technology), University of California, CA, USA.
B.S. (Food Technology), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Characterization of volatile compositions of  indigenous fruits, vegetables and herbs
Postharvest Technology
Processing of fruits and vegetables
Sensory Evaluation

ผลงานที่ตีพิมพ์