สาขากระบวนการแปรรูปอาหาร / วิศวกรรมอาหาร

อ.ดร. ชญาภา เยี่ยงวีรชน

อาจารย์สาขากรรมวิธีผลิตอาหารและวิศวกรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5520
Email chayapa.y@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Materials and Chemical Technology), Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
M.Sc. (Materials and Chemical Technology), Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Membrane filtration
Food processing: Drying and mixing
Food process design and development

ผลงานที่ตีพิมพ์
Google Scholar Link

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด