สาขาเคมีอาหาร

รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร)

อาจารย์สาขาเคมีอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5246
Email Kanitha.t@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science), University of California, Davis, USA
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Starch technology and utilization
Differential scanning calorimetry analysis of foods
Glass transition and stability of foods

ผลงานที่ตีพิมพ์