สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกุล

อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 02-218-5530
Email kataicu@hotmail.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science and Technology), Cornell University, USA
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn Univeristy, Thailand
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn Univeristy, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Beverage Technology

Food Safety and Quality
Juice Safety and Quality
Nonthermal methods to inhibit pathogenic and nonpathogenic bacteria in juices

ผลงานที่ตีพิมพ์