สาขาบรรจุภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร. อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ

อาจารย์สาขาบรรจุภัณฑ์อาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5536
Email Ubonratana.S@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Packaging), Michigan State University, USA
M.S. (Packaging), Michigan State University, USA
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand
B.Sc. (Food Science and Technology), Kasetsart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Shelf life simulation
Food packaging
NIR spectroscopy
Electronic nose
Chemometrics

ผลงานที่ตีพิมพ์