สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร. สุเมธ ตันตระเธียร

อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 02-218-5534
Email sumate.t@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science), University of Missouri-Columbia, USA
M.S. (Food Science), Mississippi State University, USA
B.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Fermentation technology
Cereal protein
Microbial polymer
Frozen food; freezing effect

ผลงานที่ตีพิมพ์