สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร. จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก

อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 02-218-5521
Email chanprapa@yahoo.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Biology), Chulalongkorn University
M.Sc. (Biochemistry), Chulalongkorn University
B.Sc. (Biochemistry), Kasetsart University

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Food Molecular Biotechnology
Antimicrobial Peptides
Genetic Engineering and Recombinant Protein Expression

ผลงานที่ตีพิมพ์