สาขาเคมีอาหาร

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

อาจารย์สาขาเคมีอาหาร

โทรศัพท์ 0-2218-5530
Email Kiattisak.d@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. Leeds university, Leeds, UK
M.S. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Food proteins: purification, functionality, interaction, hydrolysate, antioxidation
Osmotic dehydration and drying of fruit and vegetable: process, chemistry, antioxidation
Pigment and color evaluation in food

ผลงานที่ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด