วิธีการสมัครเรียน

หลักสูตร

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารได้ออกแบบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เพื่อการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางอาหารที่ทันสมัย สามารถวางแผนและการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของอุตสาหกรรมอาหารหรือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้มีความรู้และทักษะที่ครอบคลุมการปฏิบัติความรู้ในเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรของภาควิชาฯ ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตรดังนี้

1. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

2. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

3. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

4. วท.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

ปริญญาบัณฑิต

ดาวน์โหลด

บัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลด