ข่าว

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) ครั้งที่ 5

25 มี.ค. 2559
retort image

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด
(Retort Supervisors) ครั้งที่ 5

โดย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 รวม 5 วัน
ณ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด และได้กำหนดเกณฑ์ให้  ผู้ควบคุมการผลิต (Retorts Supervisors) ต้องมีคุณสมบัติและความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ หรืออาหารปรับกรด ตามความเหมาะสม ตามประเภทอาหารที่ผลิต  โดยต้อง มีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับข้อกำหนดของการควบคุมเครื่องฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดปรับสภาพให้เป็นกรด และ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกลุ่มประเภทอาหารที่ผลิต  อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรผู้ควบคุมการผลิต (Retort  Supervisors) ในด้านนี้ จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล

 รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2559

Download เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ Retort 5 ประชาสัมพันธ์

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-5515-6 เวลา 9.00-15.00 น.
Website: www.foodtech.sc.chula.ac.th
E-mail: ftcuworkshop@gmail.com