ข่าว

“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) ครั้งที่ 8″

18 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) ครั้งที่ 8"
ระหว่างวันที่ 14- 18 มกราคม 2562 รวม 5 วัน (จำกัด 40 คน)
ณ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน่วยอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 2561 ! สมัครได้ที่ ftcuworkshop@gmail.com

 

ติดตามรายละเอียด
http://www.sc.chula.ac.th/foodtech/ or http://foodtech.sc.chula.ac.th/th/
โทรศัพท์ 022185515-6 (คุณปิ่นรัช) เวลา 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการUntitled