ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

  • หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร

ดาวน์โหลด

EQAS certificate

ดาวน์โหลด