สาขาเคมีอาหาร

ผศ.ดร. อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

อาจารย์สาขาเคมีอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5534
Email Inthawoot.S@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science and Human Nutrition), University of Illinois, USA.
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Flavor-Protein Interactions
Flavor Chemistry and analysis
Effect of Food Processing on Stability of Volatile Compounds in Foods
Food Product Development

ผลงานที่ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด