สาขาเคมีอาหาร

ผศ.ดร. ธนจันทร์ มหาวนิช

อาจารย์สาขาเคมีอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5247
Email thanachan_m@hotmail.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
M.S. (Food Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
B.Sc. (Food Science and Technology), Kasetsart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
NMR studies of molecular mobility in food systems
Water and its effect on food properties
Carbohydrate chemistry
Protein chemistry

ผลงานที่ตีพิมพ์