สาขาเคมีอาหาร

อ.ดร. ดริษ กวักเพฑูรย์

อาจารย์สาขาเคมีอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5521
Email kdaris@gmail.com

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science), Kansas State University, USA
M.S. (Food Science), Kansas State University, USA
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Cereal technology
Milling science
Carbohydrate chemistry
Starch chemical and physical properties

ผลงานที่ตีพิมพ์