สาขาโภชนาการอาหาร

อ.ดร. ณัฐธิดา โชติช่วง

อาจารย์สาขาโภชนาการอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5515
Email Nattida.C@chula.ac.th, Nattida.c.net@gmail.com

 

 

คุณวุฒิ
Ph.D. (Nutrition), AgroParisTech, Paris, France.
M.S. (Biochemistry), Chulalongkorn University, Thailand.
B.Sc. (Biochemistry), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Amino acid signaling
Analysis of umami substances in Thai food and benefit of Umami taste on Saliva secretion

Application of Taste and Smell for Better Quality of Life.

Healthy Food Product Development.

ผลงานที่ตีพิมพ์

 

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด