สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ 02-218-5515
Email Suwimon.k@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Fermentation Technology), Hiroshima University, Japan
M.E. (Fermentation Technology), Hiroshima University, Japan
B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Food Safety
GMP and HACCP
Food Microbiology
Molecular Sensory Science

ผลงานที่ตีพิมพ์