สาขากระบวนการแปรรูปอาหาร / วิศวกรรมอาหาร

รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

อาจารย์สาขากรรมวิธีผลิตอาหารและวิศวกรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5520
Email Saiwarun.c@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Engineering) Ohio State University, USA
M.S. (Food Engineering) Ohio State University, USA
B.Sc. (Food Science) Kasetsart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
Thermal Process
Physical chemical and thermal properties of foods
Rheology

ผลงานที่ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด