ข่าว

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ และรางวัลจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

22 มิ.ย. 2559

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ
และรางวัลจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหา


ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 2 รายการ ได้แก่ การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 8 Food Innovation Contest 2016 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 (รอบชิงชนะเลิศ) และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2016 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59 และได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2016 สมาชิกทีมประกอบด้วย น.ส.กณิษฐา รงคะอำพันธุ์ นายนุติ หุตะสิงห นายพศุตม์ ตั้งธรรมนิยมและ นางสาวพัชชา ใจโตและมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ส่วนทีมที่ได้อันดับ 2 - 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 70 สถาบัน และทีมจากจุฬาฯ เป็นแชมป์ 4 สมัยซ้อน สำหรับการแข่งขันรายการนี้ (2556 - 2559)
Winner Quiz Bowl 2016-adj

 

2. รางวัลจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโปสเตอร์ยอดเยี่ยม Food Innovation Contest 2016 จากทีม Lalon (ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดหลน) ประกอบด้วย นายธนากร วงษ์ประเสริฐ น.ส.ธัญชนิต กันประเสริฐ นายปัญจพล จตุพรภิรมย์ นายพัชภูมิ มาศรัตน์ นายเพิ่มนที ญาณวิสิฏฐ์ นายอุกฤษฏ์ ตรีทิพยรักษ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม คือ ผศ.ดร.วรภา คงเป็นสุข และ อ.ดร.ศิริมา พ่วงประพันธ์ สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม (26 สถาบัน)
Lalon3-adj Lalon2-adj Lalon1-adj