ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารที่ได้รับรางวัลจุลมงกุฎยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558

25 มี.ค. 2559

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ ที่ได้รับรางวัลจุลมงกุฎประจำปี 2558


ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงของฐานข้อมูล ISI Web of Science (Thailand Frontier Author Award)


และ และนายนุติ หุตะสิงห ที่ได้รับรับรางวัลจุลมงกุฎประจำปี 2558


ยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตคณะวิทยาศาสตร์ดีเด่น  รางวัลจุลมงกุฎ


Pic4


pic2


Pic3