ข่าว

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) ครั้งที่ ​6

24 ก.พ. 2560
รับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Retort ​6
(จำกัด 50 คน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ​15 ​พฤษภาคม 2​560
สมัครได้ที่ FTCUWORKSHOP@gmail.com
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) ครั้งที่ ​5 ระหว่างวันที่ ​5 - ​9 มิถุนายน 25​60 รวม 5 วัน
ณ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียด
http://www.sc.chula.ac.th/foodtech/ or http://foodtech.sc.chula.ac.th/th/
โทรศัพท์ 022185515 เวลา 9.00-15.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการอบรม retort ครั้งที่ 6