ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร แขนงวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน และ แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรเอกเดี่ยว 2561 (นิสิตรหัส 61-65)

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษาหลักสูตร 2561 (นิสิตรหัส 61-65)

ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตรเอกเดี่ยว 2566 (นิสิตรหัส 66-70)

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษาหลักสูตร 2566 (นิสิตรหัส 66-70)

ดาวน์โหลด

รายวิชาเลือกสาขา

ดาวน์โหลด

EQAS Certificate

ดาวน์โหลด

IUFoST Certificate

ดาวน์โหลด