ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร แขนงวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน และ แผนการศึกษา

หลักสูตรเอกเดี่ยว

ดาวน์โหลด

หลักสูตรเอก-โท

ดาวน์โหลด

EQAS Certificate

ดาวน์โหลด

IUFoST Certificate

ดาวน์โหลด

แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2561

ดาวน์โหลด