ข่าว

รศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015

06 พ.ย. 2558

12189647_1490400174597326_8671866801806267279_n


รศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015


"บริษัท Thomson Reuters ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติระดับโลก Web of Science ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015 โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 19 ท่าน จากรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 24 ท่าน โดยผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัล ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นี้"

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Awards 2015 ซึ่งรางวัลนี้ได้คัดเลือกจากนักวิจัยทั่วประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science (ประเภท articles และ reviews) และมีบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดเป็น world’s top 1% ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2015 (มีนาคม) จากทุกสาขาวิชา โดยบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ของฐานข้อมูล Web of Science จะถูกจัดอยู่ใน Research Fronts คือ กลุ่มบทความที่ได้รับการวิเคราะห์ความถี่ในการถูกอ้างอิง ว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของวงวิชาการในปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับแนวหน้า โดยในปีนี้ มีศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. วุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัย สกว. (นักวิจัยรุ่นกลาง) และนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 19 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
2. ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
3. ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
4. ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
5. Prof.Dr.Kevin D Hyde
6. ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
7. รศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
8. Dr.Mathew Paul Gleeson
9. รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
10. รศ.ดร.ภูมิ คำเอม
11. รศ.ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
12. รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
13. รศ.ดร.นคร วรสุวรรณรักษ์
14. ผศ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
15. รศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
16. ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
17. ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค
18. ผศ.ดร.นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
19. ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 19 ท่าน อีกครั้งหนึ่ง และขอเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และประเทศชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอื่นๆ และเป็นต้นแบบที่ดีของนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทยต่อไป