ข่าว

นิสิตปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท โปสเตอร์

28 มิ.ย. 2559
 

 

นิสิตปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท โปสเตอร์


นางสาวกมลชนก อาชายะนะ   นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท โปสเตอร์ จากผลงานวิจัย หัวข้อ "Effect of Lipid additives on barrier, mechanical and optical properties of soy protein film " โดยมี ผศ.ดร. ธนจันทร์ มหาวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร. ชื่นจิต  ประกิตชัยวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ในงานประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2016   เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


IMG_7345IMG_7346