ข่าว

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019

17 มิ.ย. 2562
qiuizbowl2019_1 qiuizbowl2019_2

 

ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชญานิษฐ์ ซื่อชัยเจริญ นางสาวฐิติภา ฐิรวัฒนวงศ์ นางสาวฐิติรัตน์ เหลืองลออ และนางสาวณัฐชยา หาญพีรเกรียงไกร โดยมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 73 สถาบัน ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ