ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร EN

FOOD TECHNOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY

Contact

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02- 2185515-6 โทรสาร 02- 254 4314

Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University

Payathai, Bangkok, 10330 Tel: +66 22185515-6 Fax: +66 22544314 e-mail : chulafood@gmail.com