สาขาโภชนาการอาหาร

อ.ดร. ศิริมา พ่วงประพันธ์

อาจารย์สาขาโภชนาการอาหาร

โทรศัพท์ 02-218-5246
Email sirima.pu@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science and Human Nutrition), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
M.S. (Food Science and Human Nutrition), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
B.Sc. (Product Development), Kasetsart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
The Impact of Food Processing on Phytochemicals and/or Bioactive Compounds in Foods/Food Products
Product Development of Functional Foods and Nutraceuticals

ผลงานที่ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด