สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร. วรภา คงเป็นสุข

อาจารย์สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โทรศัพท์ 0-2218-5518
Email Varapha.L@chula.ac.th

คุณวุฒิ
Ph.D. (Food Science), Kansas State University, USA
M.S., (Food Science), Kansas State University, USA
B.Sc. (Product Development), Kasetsart University, Thailand


สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Food product research and development
Sensory evaluation
Consumer Studies

ผลงานที่ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด