ข่าว

Asia-Pacific Institute of Food Professionals ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 มิ.ย. 2560
Asia-Pacific Institute of Food Professionals ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาในหัวข้อ
"Risk assessment in meat and seafood industry : from farm to fork "
โดยมี Prof. Ravi Gooneratne and Dr.Malik A. Hussain จาก Lincoln University, Christchurch, New Zealand เป็นวิทยากรหลัก