ข่าว

รางวัลจุลมงกุฎ ประจำปี 2557

21 พ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจุลมงกุฎ ประจำปี 2557

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น
นางสาวทัดดาว กอบกุลไชย

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตผู้ทำชื่อเสียงแก่คณะวิทยาศาสตร์
นายจรัส วรพจน์พิศุทธิ์
นางสาวเอริณ พันธิสุนทร