ข่าว

นิสิตจุฬาฯ กวาดรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

18 มิ.ย. 2564
นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (Virtual Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง Inhibitory effect of Bacillus subtilis P5-6 against Staphylococcus aureus on different states of medium โดย Miss Hoang Truc Anh To นิสิตปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง Effects of electron beam irradiation doses on physicochemical characteristics of tapioca starch - gelatin nanogel โดย น.ส.อภิชญาดา ขาวสุวรรณ์ นิสิตปริญญาโท โดยมี ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ และ ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง Effect of voltage level and treatment time on properties of tapioca starch subjected to modification using non-thermal dielectric barrier discharge plasma โดย นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์ นิสิตปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล และ รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง Pasting properties and viscoelastic behaviors of rice – mung bean composite flour โดย นายธีรธัช ปิยพัฒนมงคล นิสิตปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ และ ผศ.ดร.วรภา คงเป็นสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  8D23AA82-970D-4EDB-9B29-17549DC71F72

  33AD0E34-CAAD-4835-9A07-77C544E5A42A

  EDCAD0E1-AE00-4336-BEB3-DD66461FA6CA

  E27E9570-16D1-4ECD-8AC9-997E769E087F