ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ

28 พ.ย. 2559
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง

สัมมนาพิเศษ หัวข้อ " Application of Probabilistic Food Engineering : Meeting Regulatory Requirements" และ
"Production in a Diatom Photobioreactor of Chitin and its conversion to Glucosamine for Biomedical, Neutraceutical and Food Applications "

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย